spot_img

中港城免費泊車優惠2022年6月

最低消費免泊時數6PM後入車
免泊時數
$1001小時2小時*
$2002小時4小時*
$3003小時6小時*
*共享時光優惠

共享時光優惠:即是免費泊車時數可以分均分享比幾部車用。例如你兩部車都6PM後入場,食左$200野,咁就可以得到4小時免費泊車,或者兩部車每人2小時免費泊車。

可否夾單:可(最多2張)
電子消費:需要

#中港城 #尖沙咀