spot_img

置富第一城平日免費泊車優惠

廢話唔多講,只限平日(中午12時至晚上7時)。
最多兩張單,以電子消費滿$500。就可以免泊一小時。

註:泊車不足一小時不能享有免費泊車優惠!!即是話你最少要泊2小時,黎用佢個一小時優惠。點都要送錢比佢駛。