spot_img

The Wave / 觀塘工業區 泊車泊邊好?

觀塘泊車一直都係個大問題,apm長期排隊,工業區入面咁多選擇又唔知邊個平,更加唔知有冇伏。今日泊邊好一次過列晒最抵泊既觀塘商業區停車場出黎比較吓,為咗方便溝通,本文以The Wave為中心點介紹。如需了解APM/裕民坊一帶泊車泊邊好,請參閱觀塘泊車泊邊好

停車場一至五時租六時租日時租一至五(日泊)六(日泊)日(日泊)
利寶時中心$24*$24*$24*NILNILNIL
泓富廣場$24$24$23$138138$100
榮昌工業大廈$30*$30*$30*NIL$70$70
皇廷廣場$28$28$28$180$180$90
觀塘廣場$24$24$20$148$148$85
新怡生$28$28$28$160$160$120
美興工業大廈N/A$20$20NILNILNIL
中美中心$22$22$22NILNILNIL
*代表該停車場可以用半小時方式計算,以利寶時中心為例,即$12半小時。

我哋睇咗上面個分析表先,以星期一至六計,時租價錢相差不大;星期日就必定選擇觀塘廣場或美興工業大廈,又平又多位。日泊方面,星期六最平竟然係榮昌工業大廈;而星期日就有較多選擇。以下會逐個停車場介紹。

1. 利寶時中心(按我導航
要留匙,近碼頭嗰邊,視乎你近碼頭定去apm附近,否則可選擇泓富廣場或觀塘廣場,唯一優點係可以半小時計算。價錢詳情請參閱泊好先


2. 泓富廣場(按我導航
較近apm同地鐵站,由於佢對面就係觀塘廣場,價錢唔會貴得去邊。不過有得揀我寧願泊觀塘廣場。觀塘廣場多位又闊落,最多泊高啲,一定有位比你泊。價錢詳情請參閱泊好先


3. 榮昌工業大廈(按我導航
呢個場嘅優點係佢喺apm後面,apm爆滿時泊呢度經後門行番入apm都算近。特別係星期六11點後開始就有日泊,仲要$70咁平。如果你打算喺apm行街睇戲食飯而apm滿晒嘅話,諗都唔駛諗泊過黎榮昌工業大廈就無錯。但係閒日以時租計就要泊佢旁邊個巧明街107號,時租平好多。價錢詳情請參閱泊好先


4. 皇廷廣場(按我導航
呢個係遠距離嘅另一選擇,不過有食開華嫂冰室嘅朋友一定泊過呢個場。因為華嫂冰室就喺正佢門口。價錢詳情請參閱泊好先


5. 觀塘廣場(按我導航
其實講咁多個都不及觀塘廣場好,夠晒多位,又唔算貴。特別係星期日,無論時租定日泊都非常平,所以星期日如果apm排長龍嘅,過黎觀塘廣場好過啦,穿條天橋入番地鐵站再去apm,真係落雨都唔怕。價錢詳情請參閱泊好先


6. 美興工業大廈(按我導航
論距離計,美興工業大廈應該係最近The Wave,不過要留意佢開放時間,簡單講就係非Office Hour先開。詳情請睇下地圖,點選美興工業大廈個icon就可以睇到詳情。


7. 中美中心(按我導航
喺正上面既美興工業中心正對面,依家做緊打對台優惠,時租$22。明係想同美興工業中心打過。唯一要小心既係,唔知佢呢個時租$22做到幾時。因為佢以前係一貫工廈場既計法,半小時開始計,每半小時越黎越貴,遞增式既計法。所以入場前睇清楚門口個牌先。


其他工業區既停車場選擇,請睇下面地圖,如需要考慮觀塘充電泊邊好的話,請參閱觀塘區充電泊邊好

如果有喺觀塘返工嘅朋友,有其他更好嘅選擇,歡迎到泊邊好Facebook Page留言指教。


相關文章:

觀塘海濱公園 / ​觀塘海濱音樂噴泉泊車泊邊好?
觀塘泊車泊邊好

#區區泊邊好